Algemene voorwaarden BalanSanté

ALGEMENE VOORWAARDEN BALANSANTÉ
Definities
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met BalanSanté
Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen BalanSanté en Klant, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.
Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
Website: www.BalanSanté.nl
1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van BALANSANTÉ, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Indien de Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is de Klant echter pas gebonden aan deze Algemene Voorwaarden als hij tijdig voor of bij het sluiten van de overeenkomst op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is gewezen en de geldigheid ervan heeft aanvaard.
1.3 Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden, zijn deze voor BALANSANTÉ alleen bindend indien en voor zover deze door BALANSANTÉ uitdrukkelijk zijn aanvaard.
2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 BALANSANTÉ is gerechtigd ongemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als BALANSANTÉ jouw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.
2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het door BALANSANTÉ gedane aanbod aanvaardt.
2.3 BALANSANTÉ bevestigt de elektronisch gedane bestelling per e-mail.
3 Prijzen en kosten
3.1 De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
3.2 Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.3 De artikelen worden per iDEAL betaald. BalanSanté behoudt zich evenwel het recht voor om, afgaande op de resultaten van een krediet waardigheid onderzoek, op ieder moment bepaalde betaalmogelijkheden uit te sluiten.
3.4 De prijzen die in de BALANSANTÉ Shop online worden genoemd zijn exclusief verzend- en administratiekosten. De hoogte van de verzend- en administratiekosten worden tijdens het bestelproces op de Website duidelijk aan de Klant medegedeeld. Voor een bestelling wordt in Nederland € 3,95 aan verzendkosten berekend. Voor bestellingen naar het buitenland worden de standaardtarieven van TNT berekend.
4 Levering
4.1 BALANSANTÉ betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.
4.2 BALANSANTÉ bezorgt de artikelen binnen Nederland via Post NL zolang de voorraad strekt.
4.3 De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 1 tot 3 werkdagen vanaf de besteldatum.
4.4 De levertijd bedraagt in ieder geval niet meer dan 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Mocht de levertijd onverhoopt de maximale levertermijn van 30 dagen toch overschrijden, dan heeft de Klant de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
4.5 Indien u kiest voor een standaard verzending is uw pakket niet verzekerd. BalanSanté is niet verantwoordelijk voor de verzending van uw pakket door Post Nl. Let op; bij een standaard verzending is uw pakket niet verzekerd.BALANSANTÉ is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij zending aan de verpakking of het product ontstaat.
5 Bezorgadres en leveringsservice
5.1 Als de Klant bij BALANSANTÉ bestelt kan hij zelf beslissen op welk adres de bestelling dient te worden bezorgd. Indien hij zijn keuze achteraf wil wijzigen, kan hij dit doen door te mailen met de Klantenservice.
5.2 Verzoeken tot wijziging van het bezorgadres kunnen enkel worden ingewilligd indien de bestelling nog niet is verzonden.
6 Levering vertraagde artikelen
6.1 Het komt soms voor dat een artikel niet op voorraad is of dat de levering aan BALANSANTÉ vertraagd is. Indien daardoor de normale levertijd van 1 tot 3 werkdagen zal worden overschreden, neemt BALANSANTÉ contact met de Klant op, om hem hierover te berichten. Indien de Klant het vertraagde artikel niet meer wil hebben, kan hij telefonisch contact opnemen met de Klantenservice.
  1. 2
Om te voorkomen dat de Klant door een vertraging van een artikel alle artikelen later krijgt, zendt BALANSANTÉ de Klant de andere artikelen die hij heeft besteld alvast toe. Het vertraagde artikel wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, naar de Klant toegezonden zodra het bij BALANSANTÉ binnen is, zonder dat hiervoor opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht.
6.3 Indien de Klant bij een vertraagde levering de bestelling conform lid 1 van dit artikel annuleert en er zijn reeds betalingen voor het desbetreffende artikel gedaan, zal BALANSANTÉ deze betalingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding aan de Klant terug betalen.
7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van BALANSANTÉ.
8 Herroepingsrecht
8.1 De Klant die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan alle artikelen (m.u.v. sieraden en de luistertraining) die hij heeft aangeschaft in de BalanSanté-online-shop (e-shop) zonder opgave van redenen en binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen, aan BALANSANTÉ retourneren. Hierdoor wordt de overeenkomst ontbonden. De Klant dient hierbij ook het bepaalde over het herroepingsrecht in artikel 11 in acht te nemen.
8.2 De Klant mag de geleverde artikelen in het geval van teruggave uitsluitend gebruiken voor zover nodig is voor hem om te beoordelen of hij het artikel wil behouden. De artikelen moeten met de originele etiketten en labels worden teruggestuurd.
8.3 Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding voor de ontstane schade te eisen. Dit geldt niet indien de schade is ontstaan door normaal gebruik van het artikel om te beoordelen of u het product wilt behouden.
8.4 Indien door de Klant voor het desbetreffende product reeds betalingen zijn verricht, zal BALANSANTÉ deze betalingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding aan de Klant terugbetalen.
8.5 BALANSANTÉ is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij (terug ) zending aan de verpakking of het product ontstaat.
9. Leeftijdsgrens
9.1 BALANSANTÉ accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.
10 Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren
10.1 De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de bestelling van de Klant worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met BALANSANTÉ zijn gelieerd of bedrijven die een deel van de dienstverlening van BALANSANTÉ uitvoeren.
10.2 BALANSANTÉ behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd.
10.3 Uiteraard worden alle persoonsgegevens van de Klant strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door BALANSANTÉ in acht genomen. BALANSANTÉ zal de persoonlijke gegevens van de Klant niet aan derden verkopen.
10.4 In gevallen waarin persoonsgegevens door BALANSANTÉ aan derden ter uitoefening van de overeenkomst worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee BALANSANTÉ werkt zijn gebonden aan de voorwaarden van BALANSANTÉ, waarin de privacy van de Klant wordt gewaarborgd.
10.5 Indien de Klant zich door een handeling of expliciete instemming heeft aangemeld voor aanbiedingen en algemene informatie zal BALANSANTÉ de persoonsgegevens van de Klant naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien de Klant geen prijs stelt op ongevraagde reclame van BALANSANTÉ (per post, telefoon of e-mail) kan de Klant zich te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties, door dit telefonisch mede te delen aan onze Klantenservice. De mogelijkheid tot afmelden wordt de Klant tevens geboden in elke relevante e-mail van BALANSANTÉ.
11 Nadere informatie over het herroepingsrecht
11.1 De Klant kan de ontvangen artikelen (m.u.v. sieraden) zonder opgaaf van reden binnen 7 werkdagen aan BalanSanté retourneren (zie ook het bepaalde in artikel 8). Deze termijn van 7 werkdagen gaat in op het moment dat de artikelen door de Klant zijn ontvangen. De Klant voldoet aan deze termijn door de artikelen tijdig (dus binnen 7 werkdagen) aan BalanSanté te verzenden. In dit geval dient de Klant op de website de retourzending in te boeken door middel van het invullen van zijn emailadres en ordernummer. De betreffende order verschijnt zodat de Klant kan aangeven welk product hij wil retourneren. De tenaamstelling en bankrekeningnummer komen automatisch naar voren, waarop het aankoopbedrag teruggestort kan worden. Vervolgens ontvangt de Klant een retourcode.
12 Reclamatie en consumentenbescherming
12.1 Indien de Klant niet tevreden mocht zijn over de producten of diensten van BALANSANTÉ, dient hij contact met BALANSANTÉ op te nemen.
12.2 Indien de Klant een klacht heeft over een geleverd artikel, dient hij, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel de Klant daar redelijkerwijs kennis van heeft kunnen nemen, contact met BALANSANTÉ op te nemen. BALANSANTÉ raadt de Klant dan ook aan het product bij ontvangst te inspecteren.
12.3 De Klant die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, neemt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 maanden na aankoop van het artikel contact op met BALANSANTÉ.
12.4 BALANSANTÉ heeft een interne klachtencommissie die de doelstelling heeft eventuele problemen en/of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.
13 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van BALANSANTÉ voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en).
13.2 BALANSANTÉ is jegens de Klant nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
14 Overmacht
14.1 In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van BALANSANTÉ opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel de Klant als BALANSANTÉ het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden, onverminderd het bepaalde in lid 3
14.2 Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij BALANSANTÉ of bij de toeleveranciers van BALANSANTÉ.
14.3 Indien er door de Klant reeds betalingen zijn verricht aan BALANSANTÉ, zal BALANSANTÉ deze betalingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding aan de Klant terugbetalen.
15 Garantie
15.2 Eventuele aanvullende garantie komt de Klant enkel toe indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
16 Informatie op de Website
16.1 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. BALANSANTÉ kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. BALANSANTÉ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste of onvolledige website.
16.2 BALANSANTÉ kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
17. Slotbepalingen
17.1 Op de Website, alle Overeenkomsten tussen BALANSANTÉ en de Klant en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Voor zover door deze Algemene Voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
17.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
17.4 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
17.5 Bij elektronische communicatie met BALANSANTÉ geldt de door BALANSANTÉ ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.
18 Bedrijfsinformatie/contactgegevens
Indien u na het lezen van de Algemene Voorwaarden klachten of vragen heeft over de Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail [email protected]é.nl contact met ons op. BalanSanté Nederland B.V.

© 2015 BalanSanté.com Alle rechten voorbehouden.