Algemene Leveringsvoorwaarden

Hieronder vindt u de aanvullende voorwaarden die voor onze opleidingen en trainingen gelden. 

BalanSanté

Aanmelding

Voor elke opleiding is via de website een aanmeldformulier beschikbaar.

De aanmelding start met het invullen van het aanmeldformulier. Hierna ontvang je van ons een bevestiging.

Annulering van deze inschrijving is op grond van de wettelijke bedenktermijn van twee weken gratis en zonder opgave van redenen mogelijk.

 

Volgorde van inschrijving

Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de opleiding of training hanteert de cursusgever het tijdstip waarop de (aan)betaling is ontvangen als selectiecriterium.

Annulering

 

 • Bij annulering vanaf 3 maanden tot een maand van tevoren rekenen we € 75,- administratiekosten.
 • Bij annulering vanaf een maand van tevoren wordt 25% van het opleidingsbedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot twee weken van tevoren wordt 50% van het opleidingsbedrag in rekening gebracht.
 • Vanaf twee weken voor aanvang, is geen annulering meer mogelijk en word 100% van het opleidingsbedrag in rekening gebracht.
 • Je kunt je eventueel wel laten vervangen, mits je vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet. Dit is niet mogelijk als je gebruik maakt van het stap-budget.
 • Ook is het mogelijk je boeking om te zetten naar een andere opleiding. indien plek beschikbaar. Dit is niet mogelijk als je gebruik maakt van het stap-budget.
Bijzondere omstandigheden

Het kan voorkomen dat een deelnemer door bijzondere omstandigheden, ziekte of een andere overmacht-situatie besluit om de opleiding of training (op het laatste moment) te annuleren of de opleiding tussentijds te beëindigen. Conform annuleringsvoorwaarden is dan het gehele opleidings- of trainingsbedrag verschuldigd. Op verzoek van de cursist en uit begrip voor de situatie kan er een beroep op clementie gedaan worden en wijken we hier soms van af en brengen dan maar een deel van de opleidings- of trainingskosten in rekening.

 

Verandering in opleidingsdata

De opleidingsdata en –locaties kunnen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld door ziekte van docenten of verandering in de opleiding)
worden verplaatst. De opleiding zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bij onvoldoende deelnemers kan de opleiding
later starten of zelfs worden geannuleerd. In geval van annulering ontvangen deelnemers het betaalde cursusgeld retour.

 

Vrijstelling

Voor de Mindfulness basisopleiding MBSR  is er in principe geen vrijstelling mogelijk, vanwege het specifieke karakter en de korte duur van deze opleiding. Ook een intensieve meditatieachtergrond of opleiding als hulpverlener leidt niet tot vrijstelling.

Mocht je elders een opleiding tot mindfulness trainer of ACT trainer gevolgd hebben en op basis daarvan vrijstelling wensen, dan kun je contact opnemen met [email protected]

Voor de vervolg opleiding is de balansante basis mindfulness opleiding vereist. (Zij-instroom is alleen mogelijk met balansante bmo1 Basisopleiding gelijkwaardige opleidingservaring.)

Je kunt op het aanmeld formulier voor de vervolg opleiding je gevolgde opleidingen vermelden.

Toetsing
 • De basis opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk en praktijk examen. Indien een van deze niet met een voldoende wordt afgerond, kun je in een volgende opleiding (een onderdeel) inhalen zodat je de benodigde kennis bijleert. Je kunt na deze inhaal dag (en) opnieuw een examen doen.
 • De vervolg opleiding wordt beoordeeld middels presentatie over een theorie onderdeel van de 8 weken mbsr training en een reflectie verslag. Deze dient met een voldoende beoordeeld te worden. Je kunt indien nodig de presentatie opnieuw doen middels een individuele zoom sessie. Het reflectie verslag mag aangepast worden indien nodig een eenmalig opnieuw ingeleverd.
 • Indien een van bovenstaande onderdelen niet met een voldoende kan worden afgesloten, kan het zijn dat je een deelcertifcaat ontvangt i.p.v het gehele diploma.

Mocht je nog vragen hebben over de examen procedure, dan kun je contact opnemen met [email protected]

 

CRKBO

BalanSanté is een CRKBO geregistreerde opleiding. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De opleiding is daarmee vrijgesteld van B.T.W.

 

Beëindiging opleiding of training

Als de deelnemer de opleiding tussentijds beëindigt of onderbreekt, kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie van cursusgeld. De deelnemer kan worden verzocht om de opleiding te verlaten om een van de volgende redenen:

· ernstige tekortkoming aan het voldoen van de opdrachten;

· frequente afwezigheid (al of niet voorkom baar)

· ernstige verstoring van het groepsproces;

· onbehoorlijk gedrag (diefstal, verbaal geweld, onjuiste informatie
verstrekken);

· nalatigheid in het tegemoetkomen aan andere (zoals financiële) verplichtingen rond de opleiding.

Daarnaast kan het onvoldoende opvolgen van de adviezen voortvloeiende uit assessments aanleiding zijn voor het team van hoofddocenten om de deelnemer te vragen om de opleiding te verlaten. Het team zal een dergelijke beslissing motiveren.

Absentie

Bij absentie kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie. De deelnemer meldt absentie zo vroeg mogelijk bij de docent.

Stap budget/ certificaat

Voor het stap budget is het nodig om 80% aanwezig te zijn.

Voor het behalen van het certificaat is 90% aanwezigheid en het maken (en inleveren) van de thuisopdrachten nodig.

Absentie

Bij absentie kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie. De deelnemer meldt absentie zo vroeg mogelijk bij de docent via de mail of het BalanSante mobiele nummer. Het is niet mogelijk om de lessen online mee te volgen.

Gemiste Lessen inhalen opleiding

Indien je door onvoorziene omstandigheden toch een les van de opleiding hebt gemist, kun je deze, indien plek beschikbaar, inhalen bij een volgende opleiding. Je kunt een les inhalen voor €150,- euro per dag. Je kunt een inhaal les inplannen via het secretariaat; [email protected] 

Je plek is gereserveerd na betaling van de lesdag.

Inhaal opdracht

Soms is het mogelijk om 80% aanwezigheid voor het stap budget te bereiken door het maken van een opdracht middels een reflectieverslag.  Dit is alleen mogelijk na overleg met de hoofd docent van de gevolgde opleiding.

Je reflectie verslag dient dan binnen een afgesproken termijn ingeleverd te worden en kan alleen tegen een vergoeding van €50,-.

 

Aansprakelijkheid

 

 • De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de opleiding, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij de docenten en kan BalanSanté niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de opleidingsdagen kan BalanSanté geen verantwoordelijkheid nemen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de activiteiten die hij buiten het instituut aanbiedt.

  Dit geldt ook voor de proef- of stagetraining in het kader van de opleiding.

Eigendomsrecht materiaal en copyright

Boeken die door de cursist voor deze opleiding of training zijn aangeschaft, zijn eigendom van de cursist.

Materialen, meditaties en teksten van BalanSanté die aan de cursisten versterkt zijn, mogen door hen integraal (met bronvermelding) gebruikt worden binnen hun eigen trainingen.

Artikelen die aangeschaft zijn in de balansante webshop, zijn uitgegeven in eigen beheer en vallen onder copyright balansante. © 2021, BalanSanté.

Portretrecht

Tijdens de training of opleiding kan het zijn dat er portretfoto’s of video-opnames in opdracht van BalanSanté gemaakt worden. BalanSanté wil deze gebruiken in studievoorlichtingsmateriaal of sociaal media.  Met het akkoord gaan van de algemene voorwaarden geeft u BalanSanté daarvoor uw toestemming.

Aanvullende voorwaarden Stap Budget

Stap budget

Voor opleidingen waarbij voor wat betreft de financiering gebruikt wordt gemaakt van het STAP-budget, gelden een aantal afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de algemene voorwaarden.

Omschrijving regeling

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Kijk voor alle voorwaarden van het STAP-budget op stapuwv.nl.

Annulering

 

 • In aanvulling op artikel annulering uit de algemene voorwaarden geldt dat indien je stap budget formulier hebt aangemaakt en het stap budget is toegewezen en je wilt annuleren omdat je niet meer mee wilt doen, dan rekenen we €75,-administratie kosten boven op de reguliere annuleringskosten.
 • Als de stap budget aanvraag niet gelukt is halen we je kosteloos en automatisch van de deelname lijst af.
Kosten opleiding

In aanvulling op de algemene leveringsvoorwaarden geldt dat tot € 1.000 van de opleidingskosten wordt voldaan door UWV. Een eventueel restantbedrag wordt door de student, dan wel zijn werkgever, voldaan. U ontvangt hiervoor een aparte factuur van BalanSanté. Deze dient voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.

Absentie – Tussentijds beëindigen van de Studieovereenkomst

In aanvulling Absentie uit de algemene voorwaarden geldt dat het tussentijds beëindigen van de studieovereenkomst ertoe kan leiden dat er geen positief bewijs van deelname afgegeven kan worden
Een eventueel te restitueren bedrag zal nooit hoger zijn dan het door de Klant betaalde bedrag.

Toetsing + Bewijs van deelname

Na het verstrijken van de einddatum van het opleidingstraject verstrekt BalanSanté een Bewijs van deelname aan UWV. In dit Bewijs van deelname staat het resultaat van het gevolgde opleidingstraject. Dit kan positief of negatief zijn. Een positieve verklaring wordt in ieder geval afgegeven als de scholing is afgerond met een diploma of certificaat, er een aanwezigheids- of deelnamepercentage van ten minste 80% is geweest of als ten minste 80% van het vereiste aantal studiepunten (in het geval van een meerjarige opleiding) is behaald.  Als het Bewijs van deelname negatief is kan UWV ertoe overgaan het subsidiebedrag bij de student terug te vorderen, en/of de student voor een periode uit te sluiten van STAP-budget.

Aansprakelijkheid BalanSanté
 • BalanSanté is niet aansprakelijk is voor eventuele onjuistheden in de aanvraag van de student bij UWV.

  Indien de deelnemer kiest voor deelnemen aan de opleiding middels het betalen van een voorschot, is BalanSanté niet aansprakelijk voor het nog te ontvangen bedrag door het Stap-Budget.

  Indien het stap-budget voor de deelnemer word afgewezen door het UWV blijft de deelnemer verantwoordelijk voor de kosten van de opleiding.

  Zodra het stap-budget is goedgekeurd en BalanSanté het bedrag via het UWV ontvangen heeft, ontvangt de deelnemer het voorschot retour.  
  BalanSanté is niet aansprakelijk voor een eventuele terugvordering van de door UWV verstrekte subsidie bij een negatief Bewijs van deelname.

Privacy Persoonsgegevens

In aanvulling op de Privacyverklaring uit de algemene voorwaarden geldt dat BalanSanté de gegevens over inschrijvingen voor STAP-opleidingen doorgeeft aan UWV. Ook is BalanSanté vanuit de STAP-regeling verplicht informatie over de afronding van de opleiding te delen met UWV.