klachten

regelement

Uiteraard doet BalanSanté er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klacht of opmerkingen aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en in overleg met u proberen om tot een oplossing te komen. De klachtenprocedure is van toepassing voor zover het opleidingen en trainingen georganiseerd door BalanSanté betreft. Uitsluitend een (aspirant-) student/cursist of opdrachtgever (dan wel een vertegenwoordiger) kan gebruik maken van deze klachtenprocedure. BalanSanté neemt daarbij de volgende procedure in acht

BalanSanté

Termijn indienen klacht:

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij BalanSanté Opleidingen.
Onder tijdig wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn van 4 weken nadat de student/cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student/ cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.
De klacht of het bezwaarschrift dient gemotiveerd en voorzien te zijn van een dagtekening en de naam van de klager. De klacht die wordt ingediend dient zo nauwkeurig mogelijk omschreven te zijn en indien mogelijk voorzien te zijn van bewijsstukken.

Indienen van een klacht

Klachten dienen schriftelijk aan BalanSanté kenbaar te worden gemaakt.

BalanSanté
t.a.v. M. Gerrits, Hoofd opleidingen

[email protected]

BalanSanté  neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. BalanSanté. De student/cursist geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Tevens dient de student/cursist de naam van de opleiding/ cursus, locatie en de docent te vermelden. Dit om een spoedige afhandeling van de klacht te bevorderen

Privacy

Een klacht zal door BalanSanté altijd vertrouwelijk worden behandeld.
Een klacht wordt twee jaar lang bewaard.

Bevestiging van ontvangst.

BalanSanté zal binnen zeven werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager.
Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

Termijn indienen klacht:

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij BalanSanté Opleidingen.
Onder tijdig wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn van 4 weken nadat de student/cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student/ cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.
De klacht of het bezwaarschrift dient gemotiveerd en voorzien te zijn van een dagtekening en de naam van de klager. De klacht die wordt ingediend dient zo nauwkeurig mogelijk omschreven te zijn en indien mogelijk voorzien te zijn van bewijsstukken.

Klachten commissie VMBN

M.Gerrits-keuss is aangesloten als categorie 1 trainer bij VMBN onder VMBN-registratienr: 20181260

Mocht BalanSanté uw klacht niet naar behoren oplossen, of bent u niet tevreden met de uitkomst, dan kunt u uw klachten wenden tot: Klachtenregeling van de klachtencommissie van de VMBN betreffende het zorgaanbod MBSR/MBCT t.b.v. cliënten. Een toelichting op de klachtenregeling vind u hier https://www.vmbn.nl/wp-content/uploads/2016/10/Toelichting-klachtenregeling-VMBN-voor-consumenten.pdf

Het oordeel van de VMBN is bindend.

Een klacht over uw MBSR/MBCT-trainer
In dit document leest u in het kort wat u kunt doen als u een klacht heeft over uw Mindfulness Based
Stress Reduction- / Mindfulness Based Cognitive Therapy-trainer, verder aangeduid als mindfulnesstrainer, als hij of zij is aangesloten bij de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN). De complete klachtenregeling is te vinden op de website van de VMBN
(https://www.vmbn.nl/over-vmbn/reglementen/).
De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, ingesteld door de VMBN voor mindfulnesstrainers in Nederland en Vlaanderen die alleen of in een praktijk werken. Heeft u een klacht over een mindfulnesstrainer die bij een zorginstelling werkt (bijvoorbeeld een ziekenhuis), dan geldt meestal de klachtenregeling van de instelling. Neem in dat geval contact op met de betreffende instelling.

Privacy

Een klacht zal door BalanSanté altijd vertrouwelijk worden behandeld.
Een klacht wordt twee jaar lang bewaard.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over deze klachtenregeling van BalanSanté? Dan kun je dit melden via email, telefoon, of via ons contactformulier.

0252-676395
[email protected]