klachten

regelement

Uiteraard doet BalanSanté er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klacht of opmerkingen aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en in overleg met u proberen om tot een oplossing te komen. De klachtenprocedure is van toepassing voor zover het opleidingen en trainingen georganiseerd door BalanSanté betreft. Uitsluitend een (aspirant-) student/cursist of opdrachtgever (dan wel een vertegenwoordiger) kan gebruik maken van deze klachtenprocedure. BalanSanté neemt daarbij de volgende procedure in acht

BalanSanté

Termijn indienen klacht:

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij BalanSanté Opleidingen.
Onder tijdig wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn van 4 weken nadat de student/cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student/ cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.
De klacht of het bezwaarschrift dient gemotiveerd en voorzien te zijn van een dagtekening en de naam van de klager. De klacht die wordt ingediend dient zo nauwkeurig mogelijk omschreven te zijn en indien mogelijk voorzien te zijn van bewijsstukken.

Indienen van een klacht

Klachten dienen schriftelijk aan BalanSanté kenbaar te worden gemaakt.

BalanSanté
t.a.v. M. Gerrits, Hoofd opleidingen

[email protected]

BalanSanté  neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. BalanSanté. De student/cursist geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Tevens dient de student/cursist de naam van de opleiding/ cursus, locatie en de docent te vermelden. Dit om een spoedige afhandeling van de klacht te bevorderen

Afhandeling van klachten

BalanSanté zal binnen zeven werkdagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. In deze bevestiging zal ook worden aangegeven wanneer een oplossing kan worden verwacht.

Indien een directe oplossing niet mogelijk is, zal er een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek zal worden gestart en de klacht zal worden behandeld.

We streven ernaar om binnen vier weken na ontvangst van de klacht uitsluitsel te geven. Mocht het nodig zijn om meer tijd te nemen voor een grondig onderzoek, dan zullen wij de klager daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klachten commissie MYVN of NVPA

MYVN

BalanSanté Mindfulness Instituut is een gecertificeerde opleiding bij het Mindfulness en Yoga Verbond Nederland (MYVN). Onze trainers en docenten zijn allemaal aangesloten bij het MYVN.

Als u na het indienen van uw klacht bij BalanSanté geen bevredigende oplossing vindt, staat het u vrij om contact op te nemen met het MYVN. Nadat uw klacht is ontvangen, zal het MYVN advies geven en een oordeel vellen. Dit oordeel is bindend voor BalanSante; eventuele consequenties zullen door ons snel worden afgehandeld.

U kunt de MYVN bereiken via; https://www.myvn.nl/contact-myvn/ 

NVPA

Merel Gerrits is aangesloten bij het NVPA.  Indien u een klacht heeft ingediend over de individuele therapie verzorgd door Merel Gerrits en u komt er niet uit, dan kunt u zich tot het NVPA wenden.

  • Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u het nvpa-klachtenformulier-v51-januari-2023 invullen (Klik op de link). Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier kunt u uw gegevens invullen en de klacht omschrijven.
  • Nadat u het ingevuld heeft kunt u het printen en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVPA, Losplaats 14B, 5404 NJ Uden. U kunt het ook opslaan en per e-mail naar ons toesturen: [email protected]
  • Alleen met uw toestemming sturen wij uw klacht vervolgens door naar de coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dat zijn allen professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een advies krijgt wat te doen met uw klacht.

 

 

Privacy

Een klacht zal door BalanSanté altijd vertrouwelijk worden behandeld.
Een klacht wordt twee jaar lang bewaard.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over deze klachtenregeling van BalanSanté? Dan kun je dit melden via email, telefoon, of via ons contactformulier.

0252-676395
[email protected]