BalanSanté Mindfulness Meditatie muziek

14,95

Beschrijving

BalanSanté Mindfulness Meditatie muziek

BalanSanté heeft voor de 21 dagen meditatie luister training cd achtergrond muziek laten ontwerpen door een muziek componist.

Deze muziek is nu ook los te bestellen en te gebruiken voor alle oefeningen uit de mindfulness training!

De muziek is rustgevend, instrumentaal en ontworpen speciaal voor de MBSR oefeningen. Een aantal tracks bestaan uit unieke 3D muziek.

Gebruik de muziek voor je eigen meditatie of in een mindfulness, meditatie training.

De muziek word digitaal aan je verstuurd.

 

© Copyright

Merel Gerrits BalanSante
Mindfulness meditatie muziek
© 2022, Merel Gerrits
Uitgegeven in eigen beheer
([email protected])

Allerechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

.